Vilka krav ställs på skolstädning?

När skolstädning ska köpas in är det viktigt att man som beställare ställer höga krav på det städföretag som ska utföra arbetet. Vilka krav ställs på skolstädning?

Det finns inte något exakt krav på hur ofta, när eller på vilket sätt som skolstädning ska utföras. Detta utifrån att behoven kan variera både beroende på hur stor skola det är, hur den är byggd samt hur mycket smuts som dras in utifrån.

När tillsyn sker av skolor utifrån ett städperspektiv bör man däremot utgå ifrån de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har kring städning. Riktlinjer som gör det tydligare att hitta ett passande städschema och säkra rutiner kring städningen.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd

Folkhälsomyndigheter ger ut allmänna råd som gäller vid städning av både skolor och förskolor. Bland annat uppdaterades dessa råd 2014. Det är inte några lagkrav men som städföretag kan man ange att dessa råd följs vilket därmed blir en tydlig kvalitetsstämpel mot de skolor som ska beställa skolstädning.

Risker med för dålig skolstädning anges vara att elever snabbare blir trötta, får allergiproblem och i vissa fall undviker att använda skolans toaletter – vilket i sig i längden kan resultera i sämre mående.

Dessa allmänna råd är utarbetade utifrån Socialstyrelsens råd. Råd som tidigare kunde ligga till underlag för städföretagen men idag är istället Folkhälsomyndighetens råd som gäller. Likheterna är många även om Folkhälsomyndighetens råd är mer kortfattade och därmed mer lättöverskådliga.

De allmänna råden kan ses direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida samt laddas hem i PDF-fil från samma webbplats.

Inte krav

Folkhälsomyndigheten ger både föreskrifter och råd. Föreskrifter är regler som måste följas och om detta inte sker kan berörd part bli belagd med ett straff. Råd är däremot bara vägledande gällande hur föreskriver ”kan eller bör tillämpas”. Det går att nå samma mål via andra vägar och i detta fall kan även dessa vägar vara godkända.

Egenkontroll, Städningens omfattning, Städmetoder

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd tas punkter upp så som egenkontroll, städningens omfattning och städmetoder. Inom egenkontroll nämns verksamhetsansvarig ska genomföra ett arbete som förebygger att ”olägenheter för människors hälsa uppstår”. Bland annat nämns just städning av lokaler, rengöring av textilier, rengöring av städmaterial och hur verksamheten ska agera vid misstanke om olägenheter för människors hälsa.

När skolverksamhet planeras ska man ha ett genomgripande fokus på miljö och hygien. Det innebär exempelvis att skolan ska undvika textilgolv, planera entréer så att inte onödig smuts dras in och ha förvaring som underlättar för städning.

Exakt hur ofta städning ska utföras nämns inte eftersom detta påverkas av så många olika faktorer. Däremot ska städningen ”dimensioneras utifrån verksamheten”. I det fall som skollokalerna används på kvällar och helger bör även ytterligare städning tas in.

Grundläggande riktlinjer för skolstädning

  • Daglig städning: Råden anger att vissa rum bör städas dagligen. Det handlar bland annat om klassrum, korridorer och grupprum. Dessa rum benämns av Folkhälsomyndigheten som att aktiviteten är ”stadigvarande”.
  • Daglig städning – eventuellt flera gånger: Det är enbart hygienutrymmen som har en tätare rekommendation än en gång per dag. Dessa bör städas ”dagligen, en till flera gånger”.
  • Rengöring efter användning: Ytor där smittospridning är extra hög behöver rengöras efter varje gång de utnyttjas. Detta kan däremot inte utföras av städföretaget utan behöver ske av den personal som jobbar på skolan/förskolan. I dessa sammanhang handlar det främst om skötbord där blöjbyten sker, vilka används frekvent inom förskolan.
  • Återkommande under året: Under året bör storstädning ske av hela lokalen. En storstädning som då bör omfatta golv, väggar, ytor, belysning, ventilationsdon och golvbrunnar. Det kan därmed liknas med hur en storstädning sker i ett privat hem samt skillnaden mot en veckostädning.
  • Vid akuta sjukdom – risk för spridning: Skulle ett utbrott ske av en risksjukdom (i större omfattning) bör hela skolan städas för att minimera risken för spridning av denna sjukdom.

Gällande städmetoder anger Folkhälsomyndigheten att dessa metoder bör vara effektiva för att minska mängden av damm och andra föroreningar.  Hur och med vilken metod som städningen ske ska därmed anpassas helt efter underlag och behov. Bland annat ska man ta hänsyn till att damm inte ska virvla upp och att dammsugare har mycket effektiva filter.

Även när det kommer till val av städprodukter påpekar Folkhälsomyndigheten vikten av att välja. När det kommer till kemiska produkter ska produkter väljas som inte ”kan ge upphov till besvär”.

Comments are closed.